Young Swedes Want

to Know the Truth
Tuesday, 10 May 2011


Swedish High School students are beginning to show an academic interest in homeschooling in the wake of the Domenic Johansson state kidnapping and the new draconian law banning homeschooling in 2010. The following is a request sent by some students doing a research project to a homeschooling family in Sweden. For their own safety, their names and school are being withheld.
Ämne: Hemundervisning


Hej kära föräldrar!


Vårt syfte med denna uppsats är att undersöka om det finns skillnader i hur hemundervisade barn utvecklas resultatmässigt, samt att utmana fördomarna om att barnens sociala utveckling hämmas om de inte tvingas in i en traditionell skolundervisande miljö.


Vår uppsats har inspirerats av John Taylor Gatto’s bok Dumbing Us Down, Pierre Bourdieu: Reproduktion, där dessa författare kritiserar den traditionella skolundervisningen och menar att dessa institutioner tvingar barn att bli uppfostrade av främlingar, och reproducerar klass strukturer. Efter att ha läst denna litteratur började vi titta på alternativa pedagogiska möjligheter och fann att hemundervisning var ett vanligt alternativ i länder som USA och Storbritannien.


Vårt intresse för hemundervisning ökade när vi läste om resultaten som de hemundervisade barnen har visat i dessa länder, och att det inte fanns mycket forskning om detta ämne i Sverige. Då vi insåg att vi hade funnit ett unikt ämne som var värt att belysa, så fann vi dessutom att det ett ämne som inte hade forskats mycket om inom akademin. De få antal avhandlingar som hade gjorts fokuserade på lagen och visade att detta var ett kontroversiellt ämne i det Svenska samhället. Argumentet om att den nyinförda lagen strider mot mänskliga rättigheter och den institutionella lagen är en aspekt vi vill inkludera, men vår fokus ligger på barnens utveckling eftersom det är denna forskning som fortfarande saknas i Sverige.


Vi tänkte använda oss av teorier från Gordon Neufeld, Lennart Mogren, resultat från NHERI, samt andra hemsidor.


Vår hypotes är att detta arbete kommer gynna hemundervisningens framgång.


Vänliga hälsningar


XXXXXEnglish Translation


Topic: Homeschooling


Dear parents!


Our purpose in this paper is to examine whether there are differences in how children develop in home education in terms of earnings, and to challenge the stereotype that children's social development is hampered if they are not forced into a traditional school teaching environment.


Our study was inspired by John Taylor Gatto's book Dumbing Us Down, Pierre Bourdieu: Reproduction, where these authors criticize the traditional school curriculum and believe that these institutions are forcing children to be raised by strangers, and reproduce class structures. After reading this literature, we began looking at alternative educational opportunities and found that home schooling was a common option in countries like USA and UK.


Our interest in home schooling grew, when we read about the results that the home educators children have demonstrated in these countries, and that there was not much research on this topic in Sweden. Then we realized we had found a unique subject that was worth developing, as we found also that that this had not been researched much in Academia. The small number of theses that existed had focused on the law and showed that this was a controversial subject in Swedish society. The argument that the newly introduced Act violates human rights and institutional law is an aspect we want to include, but our focus is on children's development because it is this research that is still missing in Sweden.


We were planning to use the theories of Gordon Neufeld, Lennart Mogren, results from NHERI, as well as other websites.


Our hypothesis is that this work will benefit homeschooling success.


Sincerely,


XXXXX

Last updated on 16 May 2011