Hemundervisning måste vara tillåten

Homeschooling Must Be Permitted

by Alfred Askeljung, Benjamin Juhlin & Caspian Rehbinder


30 September, 2011


Att Björklund lever i illusionen om att han bäst av alla i landet känner till alla elevers behov är beklagligt, skriver artikelförfattarna.


Trots att hemundervisning kan fungera mycket bra för många elever, har utbildningsminister Jan Björklund valt att helt förbjuda den. Det är ytterligare ett tecken på likriktning och verklighetsfrånvänd politik, skriver debattörer från både Ung Liberal, CUF och Grön Ungdom gemensamt.


Den borgerliga regeringen vill med lika mycket kraft som en socialdemokratisk planera våra liv, ta hand om oss och diktera lösningar på alla våra problem. Ett av de tydligaste exemplen på detta är skolfrågan där Jan Björklunds frihetsinskränkande och verklighetsfrånvända politik har fått råda de senaste åren. Vi menar att fokus för reformer av skolväsendet bör ligga på att involvera individer och elever i deras egen situation och att vi på så sätt kommer förbättra den svenska skolan.


Som utbildningsminister har Björklund gång på gång satt högre krav på likriktning och försvårat för alternativa pedagogiska modeller. I den senaste skolreformen så cementeras gammeldags katederundervisning och många möjligheter för barn och ungdomar att själva styra sin utbildning försvinner. Samtidigt som trenden i världen är att fler och fler väljer att undervisa sina barn i hemmet med mycket goda resultat, har Björklund valt att helt förbjuda fenomenet.


Att Björklund lever i illusionen om att han bäst av alla i landet känner till alla elevers behov är beklagligt. Att han samtidigt kallar sig liberal är närmast löjeväckande, när det är tydligt att han inte bryr sig om elevens och individens frihet.


I alla länder där forskning genomförts, Kanada, Norge, Storbritannien och många fler, har slutsatserna varit entydiga. Hemundervisade barn lär sig minst lika mycket – ofta påtagligt mer. De faller inte efter i faktakunskaper, analysförmåga eller social kompetens utan klarar sig tvärtom bättre än sina kamrater.


Tidningen The Economist har nyligen med hjälp av bland annat PISA-undersökningar analyserat vilka skolsystem som klarar sig bäst resultatmässigt. Resultaten har entydigt visat att de system där lärare och enskilda skolor får störst inflytande över utbildningen fungerar allra bäst.


I en annan studie fann Lawrence Rudner vid University of Maryland att hemundervisade barn når i genomsnitt bättre skolresultat än barn som går i vanlig skola, till och med bättre än många av de bästa privatskolorna. Detta oberoende av föräldrarnas utbildningsnivå. De utvecklas socialt lika bra, eller bättre, jämfört med barn som går i skolan och är tryggare i sig själv och samhället. Som vuxna har de högre livskvalitet, och är mer engagerade i samhällslivet än de som gått i skola. Allt detta oberoende av föräldrarnas utbildning, den valda pedagogiska metoden och graden av insyn och kontroll.


Som liberal måste man ha som mål mål vara att individen ska få mer makt över sig själv. Som utbildningsminister måste målet vara att elever ska få en så god utbildning som möjligt. Att Jan Björklund gör tvärtom i båda fallen är minst sagt uppseendeväckande.


ALFRED ASKELJUNG
ordförande CUF Stureplan


BENJAMIN JUHLIN
språkrör Grön Ungdom i Stockholmsregionen


CASPIAN REHBINDER
Ung Liberal


http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/hemundervisning-bor-vara-tillaten_6514916.svd
Rough English Translation


That Björklund lives in the illusion that he is best in the whole country knowing all the pupils' needs is regrettable, write the authors.


Although home schooling can work very well for many students, Education Jan Björklund has chosen to prohibit it. It is a further indication of uniformity and reality by turning politics, writes debaters from both the Young Liberals, CUF and Green Youth in common.


The conservative government wants with as much power as a social democrat to plan our lives, take care of us and dictate solutions to all our problems. One of the clearest examples of this are school issues where Jan Björklund's detention and the reality of turning politics has prevailed in recent years. We believe that the focus of the reforms of the education system should be on the involvement of individuals and students in their own situation and that we will thus improve the Swedish school system.


Minister of Education has Björklund repeatedly set higher demands for uniformity and difficult for alternative educational models. The latest school reform has so entrenched old-fashioned pulpit instruction and many opportunities for children and young people to manage their learning is lost. While the world trend is that more and more people are choosing to teach their children at home with very good results, Björklund has chosen to prohibit the phenomenon.


That Björklund chooses to live in the illusion that he is the best person in all the country to know all the pupils' needs is to be regretted. That he also calls himself a liberal is almost laughable, when it is clear that he does not care about the pupil and individual freedom.


In all countries where research is conducted, Canada, Norway, UK and many more, the conclusions were unequivocal. Homeschooled children learn just as much - often considerably more. They do not fall behind in factual knowledge, analytical ability and interpersonal skills, but survive on the contrary, better than their peers.


The Economist recently analyzed the school systems that do best in terms of earnings by including the PISA studies. The results have clearly shown that the system in which teachers and individual schools have the greatest influence over the education works best.


In another study, Lawrence Rudner of the University of Maryland says the home-educated child reaches an average of better school performance than children attending regular school, even better than many of the best private schools. This is independent of parental education. They develop socially as well, or better, compared to children who attend school and are confident in themselves and society. As adults, they have higher quality of life, and are more engaged in civic life than those who attended school. All this regardless of parents' education, the chosen teaching method and degree of transparency and control.


As a liberal you have to have the objective goal that individuals should have more power over himself. A Minister of Education must focus on students to get as good a training as possible. That Jan Björklund does the opposite in both cases is to say the least sensational.


ALFRED Askeljung
CUF chairman Stureplan


BENJAMIN Juhlin
mouthpieces Green Youth in Stockholm


CASPIAN Rehbinder
Young Liberals

Copyright © 2011 Alfred Askeljung, Benjamin Juhlin & Caspian Rehbinder - All Rights Reserved

Last updated on 30 September 2011