Borgarna har gått längre

i socialism än (S)by Tomas Ander


6. september 2012


Sorgligt att den sittande borgerliga regeringen gått längre i socialism inom det skolpolitiska området än vad Socialdemokraterna själva gjorde. Vi är snart ensamma i världen med att i praktiken förbjuda hemskolning. Det är en skam för vårt land, menar Maria Kornevik Jakobsson.


Maria Kornevik Jakobsson, lokalpolitiker för Centern i Mölnlycke utanför Göteborg, och Stefan Tornberg, Luleå, oppositionsråd i Norrbottens län för Centern, skrev tillsammans en debattartikel i Aftonbladet 2009-08-31 under rubriken ”Barn lär sig mer av hemskolning”. De satt båda vid den tiden i riksdagen för Centern.


I artikeln hänvisade de till amerikansk forskning som visar att hemskolade barn utvecklas socialt lika bra eller bättre jämfört med elever från vanlig skola.


– De mest prestigefyllda amerikanska universiteten välkomnar dem eftersom de visat sig ha bättre motivation och studiedisciplin.


Hemskolade överglänser


I debattartikeln radar de upp fler positiva orsaker till varför hemundervisning borde få ha en given plats i det svenska skolsystemet.


– Forskningen visar att som vuxna har hemskolade barn högre livstillfredsställelse och är mer engagerade i samhällslivet än de som gått vanlig skola. Denna goda utveckling är dessutom i stort sett oberoende av föräldrarnas utbildning, vald pedagogisk metod eller graden av insyn och kontroll.


De menade också i artikeln att trots att Sverige ligger i topp beträffande utbildningspengar per elev så mår många skolbarn dåligt och skolresultaten försämras.


– Därför kommer fler föräldrar att vilja söka nya lösningar för sina barn. Då måste Sverige ge dessa föräldrar samma frihet som i andra västländer.


De avslutade artikeln med att sorgset konstatera att deras förhoppningar om att Sverige skulle få en modern liberal lagstiftning angående hemundervisning totalt slagit fel.


– Tyvärr kan vi bara konstatera att det blev precis tvärtom!


Hemskolning – ett komplement


Idag säger Stefan Tornberg att Sverige alldeles för ensidigt betonar skolplikten framför läroplikten. < tomas@inblick.se


– Det tyckte jag 2009 och det tycker jag fortfarande. Jag förespråkar den finländska modellen som betonar läroplikten. Det viktigaste kan inte vara var man befinner sig när kunskapen inhämtas. Det viktigaste måste vara att kunskapen inhämtas.


Tornberg betonar att han på intet sätt är fiende till den svenska skolan.


– Vi har en bra skola i Sverige, som givetvis den överväldigande majoriteten skulle välja, även om hemskolning tilläts. Därför förstår jag inte att frågan är så kontroversiell. Oberoende vetenskapliga undersökningar från främst USA visar ju att hemskolning ger bra studieresultat och kan därför vara ett bra komplement till den vanliga skolan.


– Varför inte våga ta in den verkligheten, frågar sig Stefan.


– Särskilt nu när vi ser familjer lämna Sverige på grund av den stelbenta skollagen.


Stefan Tornberg tror att det bakom motviljan mot hemskolning finns en utbredd, men givetvis obefogad, rädsla att familjer med sekteristiska drag skulle välja att utnyttja en öppning för hemundervisning.


– Jag konstaterar att skolplikten har en lång och mycket djupt rotad tradition i Sverige som gör att frågan om hemskolning är i princip politiskt död. Det finns egentligen inga partipolitiska krafter idag som driver en uppluckring av rådande skollag, säger Stefan Tornberg.


Oanmäld inspektion


Maria Kornevik Jakobsson berättar att de mest framgångsrika och bästa ledarna i USA visat sig haft hemundervisning som barn.


– Att hemundervisade barn skulle avskärmas och därmed inte kunna utvecklas socialt är rena nonsens. All forskning visar istället på det motsatta.


Kornevik Jakobsson förstår inte heller rädslan som finns i Sverige för hemundervisning, när man samtidigt ger fria händer för starkt religiösa friskolor.


– Det finns ingen konsekvens i regeringens syn i frågan. Att hemundervisning skulle bidra till isolation och avskärmning av barnen är helt fel. Istället så innebär ett bejakande av hemskolning att varje sådant hem måste stå vidöppet för oanmäld inspektion från myndighetspersoner när som helst. Inget kan där ske i skymundan.


Maria Kornevik Jakobsson avslutar med att nämna hur hon försöker väcka opinion i frågan inom Centern.


– Ibland inbjuder jag till kvällskursliknande samlingar där jag informerar om vad hemskolning är. Finner visst gehör, men allt för svagt, avslutar hon.


Slakthus


Bland de unga Centerpartisterna höjs mycket kritiska röster mot utbildningsminister Jan Björklunds skolpolitik. Andreas Kent Eriksson, förbundsstyrelseledamot i CUF och Jonny Cato Hansson, distriktsordförande i CUF:s Skånedistrikt, skrev nyligen en debattartikel på Newsmill.se:


– Väldigt många klarar inte godkända betyg och skoltrötthet är ett enormt problem. Utbildningsminister Jan Björklund tror att lösningen är att skärpa kraven och ge lärare mer rättigheter att straffa eleverna, när det verkliga problemet är en skola som är ett fyrkantigt slakthus för elevers motivation och vilja att lära sig.


– I den vuxna världen tar man reda på vad som gör ens medarbetare omotiverade, sedan löser man problemet. Inom utbildningsväsendet är man mer medeltida – man pressar in tusentals olika personligheter i ungefär samma form och sedan straffar man dem som inte passar in.


http://www.inblick.se/Default.aspx?ID=53&Action=1&NewsId=902&PID=416
The Conservatives Have Gone Further

in the Direction of Socialism

than the Social Democrats


(Rough English Translation)


- Sad that the current conservative government has gone further into socialism with respect to school policy than the social democrats themselves did. We're almost alone in the world in banning homeschooling. It is a disgrace for our country, says Maria Kornevik Jakobsson.


Maria Kornevik Jakobsson, local politician of the Centre Party in Mölnlycke outside Gothenburg, and Stefan Tornberg, Luleå, Opposition in Norrbotten County of the Center Party, together wrote an article in Aftonbladet (31 August 2009) entitled, "Children learn more from homeschooling." They were both at that time in parliament for the Centre Party.


In the article they referred to American research showing that homeschooled children develop socially as well or better than students from regular school.


- The most prestigious American universities welcome them because they proved to have better motivation and student discipline.


Homeschoolers Outshine


Studies revealthe more positive reasons why home schooling ought to have a place in the Swedish school system.


- Research shows that adults who have children homeschooled had higher life satisfaction and are more engaged in civic life than those who had attended regular school. This good performance is also largely independent of parents' education, selected educational method or degree of transparency and control.<


They also said in the article that although Sweden is at the top of education inbterms of money spent per pupil, many school children nonetheless are unhappy and school results continue to deteriorate.


- That is why more parents want to find new solutions for their children. Accordingly, Sweden must give these parents the same freedom as in other Western countries.


They ended the article noting that their hopes that Sweden would get modern liberal laws regarding homeschooling.


- Unfortunately, we can only conclude that it was just the opposite!


Homeschooling - an adjunct


Today, says Stefan Tornberg, Sweden only emphasizes compulsory school attendance in compulsory education.


- I thought that in 2009 and I think still. I advocate the Finnish model that emphasizes compulsory education. The key can not be where you are when knowledge is obtained. What is important is that knowledge must be obtained.


Tornberg stresses that he in no way is the enemy of the Swedish school.


- We have a good school system in Sweden, of course, and the overwhelming majority would choose it even if homeschooling were allowed. Therefore I do not understand why the issue is so controversial. Independent scientific studies, mainly from the United States proves that homeschooling provides good outcomes and can therefore be a good addition to the regular school.


- Why didn't [the politicians] dare to face the real world? asks Stefan.


- Especially now when we see families leaving Sweden because of the inflexible Education Act.


Stefan Tornberg believe that behind the reluctance homeschooling is a widespread, but obviously unfounded, fear that families with sectarian move would choose to exploit an opening for homeschooling.


- I note that school attendance has a long and deeply rooted tradition in Sweden that makes an issue of homeschooling is basically politically dead. There are really no party political forces currently driving for a relaxation of the current Education Act, says Stefan Tornberg.

Unannounced inspection


Maria Kornevik Jakobsson says that the most successful and best leaders in the United States proved to have home schooling as a child.


- The fact that home schooled children would be shielded and thus not able to develop socially is pure nonsense. All research rather shows the opposite.


Kornevik Jakobsson does not understand the fear that exists of home schooling in Sweden, while simultaneously giving a free hand to strong religious schools.


- There is no consistency in the government's view on the issue. That home schooling would help insulate and shield the children is totally wrong. Instead, it means an affirmation of homeschooling that any such homes must be wide open to unannounced inspection by officials at any time. There can't be anything in the background.


Maria Kornevik Jakobsson concludes by mentioning how she's trying to raise public awareness of the issue within the Centre Party.


- Sometimes I hold evening course where I inform people what homeschooling is about. She finds some sympathy, but it's too weak, she concludes.

Slaughterhouse

Some among the youth in Centre Party Terna have raised very critical voices against the Minister for Education Jan Björklund's school policy. Andrew Kent Eriksson, league director of CUF and Jonny Cato Hansson, District of CUF's Skåne District, recently wrote an article on Newsmill.se:


- Very many [pupils] can not pass [their exams], and school burnout is a huge problem. Education [Minister] Jan Björklund believes the solution is to tighten the requirements and give teachers more rights to punish students, when the real problem is a school that is a square abattoir for pupils' motivation and willingness to learn.


- In the adult world you find out what makes employees unmotivated, then solve the problem. In the education system it is more medieval - it forces thousands of different personalities into the same mold and then punish those who do not fit.

Copyright © 2012 Thomas Ander - All Rights Reserved

Last updated on 13 September 2012