Hemmet bättre än skolan

Home is Better Than Schoolby Jannes Jonschimms, Henrik Hall & Daniel Fjellström


Regeringens beslut att så gott som förbjuda hemskolning drabbar föräldrar som vill ge sina barn en så bra utbildning som möjligt, skriver Jannes Jonschimms med flera.


Måndagen 21 november fick så äntligen de barnhemsbarn som vanvårdades under åren 1920-1980 en ursäkt av staten. Tyvärr riskerar den ursäkten att bli meningslös, då staten inte har lärt sig något alls av sina misstag.


22 juni 2010 röstade Alliansregeringen igenom den nya skollagen som effektivt förbjuder hemundervisning som legitim undervisningsform. Det gör Sverige till den första, och enda demokratin som har förbjudit hemundervisning.


Att riksdagen nu igen begår ett sådant övergrepp på Sveriges familjer beror på lika delar statsfundamentalistisk ideologi som djup okunskap om hemundervisning som pedagogisk form.


Redan innan lagens antagande har hemundervisning aktivt motarbetats av politiker i Sveriges kommuner och antalet familjer där barnen hemundervisas har i Sverige varit betydligt lägre än hos våra nordiska grannar där undervisningsformen är fullt accepterad. Men i och med denna lag har det uppstått en situation där hemundervisande familjer tvingats i landsflykt på grund av förföljelser från Socialstyrelsen.


Rätten att hemundervisa sina barn är skyddad av Europakonventionen och en likvärdig utbildningsform till skola. Men ytterst så är det en filosofisk och principiell fråga: Vem har det yttersta ansvaret för våra barns utbildning? Är det föräldrarna eller är det staten? För statsfundamentalisterna är svaret enkelt: Våra barn tillhör staten och föräldrarnas roll i barnens liv bör på alla vis begränsas genom icke valbar förskola, dagis och sedermera skola.


De föräldrar som motsäger sig detta system och vill välja ett annat liv måste det per definition vara något suspekt med, eftersom det system vi har, enligt statsfundamentalisterna, är det bästa möjliga. Föräldrar som då vill hemundervisa sina barn döms på förhand ut som religiösa fanatiker som vill isolera sina barn och förvägra dem en god utbildning. Inget kunde vara mer felaktigt.


1998 gjorde Dr Lawrence Rudner, vid University of Maryland, den hittills största studien på hemundervisade barn. Dr Rudners resultat är lika tydliga som de är slående: Hemundervisade barn har inte bara likvärdiga akademiska och sociala resultat som de barn som går i skola, utan faktiskt bättre. Att bli undervisad av en utbildad lärare i en skola ger ingen fördel framför att bli undervisad av sina föräldrar hemma. Även i de fall då föräldrarna själva är lågutbildade.


Anledningen till detta tros vara att hemundervisning fungerar efter andra principer än skolundervisning. En trygg och stabil miljö med en nära anknytning till den undervisade föräldern är betydligt viktigare än att den som undervisar är certifierad lärare.


Dessa vetenskapliga fakta vägrar alliansregeringen ta till sig av ideologiska skäl. I stället är det utbildningsminister Jan Björklunds (FP) lika enkelspåriga som ovetenskapliga budskap om ordning och reda som gäller. En majoritet av de familjer som hemundervisar gör detta just av pedagogiska orsaker. För att denna undervisningsform passar deras barn bättre.


Att få göra dessa val som förälder borde vara en självklar rättighet. Alva och Gunnar Myrdal kunde inte ha gjort det bättre. De hade varit stolta över den sociala ingenjörskonst som bedrivs av regeringen. Följer inte föräldrarna den satta normen, ska barnen tas ifrån dem.


Det räcker inte med att enbart riva upp den nya skollagen. Vi måste ha ett fullständigt paradigmskifte i samhället där det är självklart att det är föräldrarna, och inte staten, som har det yttersta ansvaret för våra barn, och rätten att välja undervisningsform. Tyvärr har vi en maktfullkomlig regering som inte har lärt av historien.


Vi som har lärt av historien kan föreställa oss, 50 år framåt i tiden, en ceremoni lik den som skedde i Stockholms stadshus där staten återigen tvingas be om ursäkt, nu till de hemundervisade barn som blev kidnappade från sina föräldrar eller tvingades i landsflykt. Vi kan bara hoppas att den regeringen kommer att ha lärt sig av tidigare misstag.


Jannes Jonschimms (ordförande Geijerska Studentföreningen)


Henrik Hall (vice ordförande Geijerska Studentföreningen)


Daniel Fjellström (skattmästare Geijerska Studentföreningen)


UNT 26/1 2012


http://www.unt.se/debatt/hemmet-battre-an-skolan-1643834.aspx
Rough Electronic English Translation


The government's decision to virtually prohibit home schooling affects parents who want their children to have as good an education as possible, writes Janne Jonschimms and others.


Monday, November 21 at last the orphanage children who were neglected during the years 1920-1980 received an apology from the state. Unfortunately, that excuse might be meaningless because the state has not learned anything from their mistakes.


June 22, 2010 the Alliance Government voted through the new Education Act, effectively banning home schooling as a legitimate form of teaching. This makes Sweden the first, and only democracy that has banned home schooling.


For parliament to again commit such an assault on Swedish families is equally due to state fundamentalist ideology and a deep ignorance of homeschooling as an educational form.


Even before the legal adoption, homeschooling was actively opposed by politicians in the Swedish municipalities and the number of families where children were homeschooled in Sweden has been considerably lower than that of our northern neighbors in which teaching method is perfectly acceptable. But this law has now created a situation where homeschooled families have been forced into exile due to persecution by the National Board.


The right of parents to homeschool their children is protected by the ECHR and a similar form of education to the school. But ultimately it is a philosophical and fundamental question: Who has the ultimate responsibility for our children's education? Is it the parents or the state? To state the fundamentalists, the answer is simple: Our children belong to the state and the role of parents in their children's lives should be in every way be limited by non-elective preschool, kindergarten and later school.


The parents who oppose this system and want to choose a different life, are by definition regarded with suspicion, because the system we have, according to state fundamentalists, is the best. Parents who want homeschooling for their children are judged in advance as religious fanatics who want to isolate their children and deny them a good education. Nothing could be further from the truth.


In 1998, Dr. Lawrence Rudner, University of Maryland, made the largest study on homeschooled children. Dr. Rudner's results are as clear as they are striking: Homeschooled children not only have similar academic and social outcomes as the children who attend school, but actually better. To be taught by a trained teacher in a school offers no advantage to being taught by their parents at home. Even in cases where parents themselves are poorly educated.


The reason for this is believed to be that home schooling works on principles other than schooling. A safe and stable environment with a close connection with the teaching parent is much more important than the person who teaches is a certified teacher.


These scientific facts are denied by the Alliance Government for purely ideological reasons. Instead, the Minister for Education, Jan Björklund (Liberal) has a simplistic and unscientific message, oderliness by force. A majority of the families who homeschool do this just for pedagogical reasons, because this form of education suited to their children better.


To be able to make these choices as a parent should be a natural right. Alva and Gunnar Myrdal could not have done it better. They are proud of the social engineering undertaken by the government. If the parents don't follow [the government] the standard, then their children should be taken away from them.


It's not enough to just tear up the new Education Act. We must have a complete paradigm shift in society where it is obvious that it is the parents, not the state, who have ultimate responsibility for our children, and the right to choose their form of teaching. Unfortunately, we have an autocratic government that has not learned from history.


In 50 years' time we may well imagine an historical event taking place in which a ceremony, similar to that which took place in Stockholm City Hall, where the government once again is forced to apologize now to the homeschooled children who were kidnapped from their parents or forced into exile. We can only hope that the government will have learned from past mistakes.


Janne Jonschimms (Chairman, Geijerska Student Association)


Henry Hall (Vice President, Geijerska Student Association)


Daniel Fjellström (Treasurer, Geijerska Student Association).

Copyright © 2012 Jannes Jonschimms, Henrik Hall & Daniel Fjellström - All Rights Reserved

Last updated on 28 January 2012