Jan Björklunds skola

borde inte vara facit


Vill detaljstyra. 'Den borgerliga skolpolitiken under Jan Björklunds ledning förefaller
allt mer gå ut på att vrida klockan tillbaka till tiden för mångfalden', skriver
Eva Cooper, ansvarig för Timbros välfärdsprogram.


av Eva Cooper


Måndag 30 maj 2011


Jan Björklund tycks tro att hans skola är den enda rätta - i strid med vetenskap och beprövad erfarenhet, varnar Eva Cooper.


"Alla barn i Sverige har rätt att få gå i skolan" sa skolminister Jan Björklund i Rapport nyligen. Och det är naturligtvis hans egen skapade skola han talar om. I stället för att låta tusen blommor blomma vill Björklund bestämma om undervisningens villkor i detalj. Nu senast är det den redan nästan omöjliga hemundervisningen som helt ska förbjudas.


I till exempel både Finland och Danmark har alla barn rätt att lära sig. I Sverige ska alla barn i stället befinna sig i en viss byggnad. Skillnaden är milsvid. Och i Sverige stängs nu vägen helt för alternativa utbildningsformer.


Sverige skiljer sig därmed från de flesta jämförbara länder med denna nya lagstiftning som bredvid Tyskland är den mest restriktiva i Europa. I till exempel Kanada, USA, Australien, Storbritannien och Finland är hemundervisning ett självklart alternativ till den ordinarie skolan. Det finns många metoder, som fungerar i dessa länder, med kunskapskontroll och intyg som kan användas för att gå vidare till en högre nivå på utbildningen.


Undersökningar visar också att hemskolade barn har betydligt bättre resultat och kunskaper än andra barn. De är dessutom tryggare i sig själva, mer kontaktsökande och i allmänhet aktivare medborgare. Rädslan att hemskolade barn blir socialt missanpassade kommer helt enkelt snabbt på skam. Det kan till och med vara så att placeringen i ett stängt klassrum tillsammans med ett tjugotal andra elever som är i exakt samma ålder som en själv kanske inte är så bra för barn som ska öva upp sin sociala kompetens.


Familjerna representerar hela det politiska och religiösa, eller icke-religiösa, fältet. Och social ojämlikhet tycks suddas ut i hemundervisningen. I en stor undersökning av hemskolade barn i USA framkommer att de skillnader mellan olika grupper av barn som finns i det offentliga skolsystemet inte finns bland de hemskolade barnen. Barn till låginkomsttagare har lika bra resultat som barn till höginkomsttagare. Etniska minoriteter uppnår samma resultat som vita, och akademikerbarn ligger på samma nivå som barn till lågutbildade föräldrar.


Med skolvalet, skolpengen och friskolerefor men har möjligheten att välja skola gjorts jämlik. Med betoning på skola. För kompletterande former och alternativ blir motarbetade, ja, till och med omöjliga.


Det är några hundra familjer i Sverige som hemskolar i dag. För ungefär tio år sedan trodde många att hemskolningen skulle bli lika accepterad som friskolorna i framtiden, och öka i popularitet. I stället blev motståndet mycket större - och detta med en regering som säger sig värna valfrihet och människors egen makt över sin vardag. Särskilt uppseendeväckande är att det är just borgerliga politiker som i dag hårdast driver kraven på en mer likriktad skola. Nästa år är det 20 år sedan friskolereformen genomfördes, en unik reform som öppnade för valfrihet och mångfald, oberoende av föräldrarnas ekonomi. I dag tycks reformens ideal ha fallit i glömska.


Den borgerliga skolpolitiken under Jan Björklunds ledning förefaller allt mer gå ut på att vrida klockan tillbaka till tiden för mångfalden. Kvar finns till slut väldigt lite att välja mellan.


Eva Cooper är ansvarig för Timbros välfärdsprogram.


http://www.expressen.se/debatt/1.2453577/eva-cooper-jan-bjorklunds-skola-borde-inte-vara-facit
ROUGH ENGLISH TRANSLATION


Want to micromanage? 'Conservative school policy during Jan Björklund's leadership appears increasingly to be to turn the clock back to the time for diversity?' writes Eva Cooper, director of Timbro welfare programs.


Jan Björklund's School Shouldn't
Be So Test-Oriented


Jan Björklund seem to believe that his school is the right thing - contrary to scientific knowledge and proven experience, warns Eva Cooper.


"All children in Sweden are entitled to go to school," said school minister Jan Björklund to Report recently. And of course, it's his self-created school he is talking about. Instead of letting a thousand flowers bloom, Bjorklund wants to decide teaching conditions in detail. Most recently, it is already almost impossible to Homeschool which in fully is prohibited.


For example, both Finland and Denmark - lands in which all children have the right to learn. In Sweden, all children have to be in place in a certain building. The difference is expansive. And Sweden has now closed the road completely for alternative education.


Sweden differs thus from most comparable countries with this new legislation and next to Germany is the most restrictive in Europe. For example, in Canada, USA, Australia, Britain and Finland, home education is an obvious alternative to mainstream schools. There are many methods that work in these countries, knowledge test and certificate can be used to advance to a higher level of education.


Studies show that homeschooled children have significantly better performance and skills than other children. They are also confident in themselves, more contact applicants and generally more active citizens. The fear that homeschooled children are socially maladjusted can easily be dispelled. It may even be that placement in a closed classroom with twenty other students who are in exactly the same age as myself may not be as good for children to practice his social skills.


Homeschooled families represent the entire political and religious, or nonreligious, spectrum. And social inequality seems to blur in homeschooling. A large study of homeschooled children in the U.S. found that the differences between different groups of children who are in the public school system did not exist among the homeschooled children. Children of low income have as good results as the children of high income earners. Ethnic minorities achieve the same results as white, and scholars' children perform at the same level as the children of unskilled parents.


With school choice, school allowance and Free Schools but the choice of school made equal. With an emphasis on school. For additional forms and alternatives become obstructed, yes, even impossible.


There are fewer than hundred families in Sweden who homeschool today. A decade ago, many believed homeschooling would be as accepted as independent schools in the future, and increase in popularity. Instead, resistance was much higher - and this with a government that claims to defend freedom and people's own power over their daily lives. What is particularly striking is that it is the great bourgeois politicians who today have created the requirement for a more equal schooling. Next year marks the 20th anniversary when independent school reform was implemented, a unique reform that opened the way for choice and diversity, independent of their parents' finances. Today seems the reform's ideals have been forgotten.


The conservative school policy during Jan Björklund's leadership appears increasingly to be to turn the clock back before the time of diversity. Now thwere remains very little to choose from.


Eva Cooper is responsible for Timbro welfare programs.

Copyright © 2011 Eva Cooper - All Rights Reserved

Last updated on 30 May 2011